Volvo Ocean Race 2008-09 Promo

2nd Whitbread Yacht Race – 1977

1st Whitbread Yacht Race 1973 clip2

Sailing a Yacht in the Southern Ocean

4th Whitbread Yacht Race – 1985